Slide1

Witamy na stronie

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

 

PR
Zespół Kryzysowy OZZL
Help for Ukraine

Aktualności

Niniejszy wzór pisma należy przekopiować do nowgo dokumentu (aby uniknąc powstania wątpliwości co do nadawcy kierowanego pisma) i uzupełnić o stosowne dane. Po uzupełnieniu pismo należy wydrukować i podpisać odręcznie, a następnie dla celów dowodowych przesłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru bądź zostawić za pokwitowaniem w sekretariacie szpitala lub dziale administracyjnym. 

 

Pobierz  pdf

 

……………… (miejscowość) ,…………… (data)

....................................

....................................

....................................

....................................

(dane Klienta)

....................................

....................................

....................................

....................................

(dane szpitala)

 

WEZWANIE DO ZAPŁATY DODATKU Z TYTUŁU ZWALCZANIA

 EPIDEMII COVID-19

 

W związku ze spełnianiem przez moją osobę przesłanki, która zgodnie z zamieszczoną na oficjalnej stronie Narodowego Funduszu Zdrowia informacją uprawnia mnie do wypłaty dodatku do wynagrodzenia, która to treść pokrywa się z wnioskami wynikającymi z treści Polecenia Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r., Polecenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2020 r. oraz Polecenia Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2021 r. – niniejszym żądam niezwłocznego umieszczenia moich danych na liście osób uprawnionych do wypłaty dodatku kierowanej do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zapłaty należnego mi dodatku do wynagrodzenia w przewidzianej poleceniem Ministra Zdrowia wysokości 50% wynagrodzenia za miesiąc październik 2020 r. 100% należnego wynagrodzenia za pozostałe miesiące, tj.:

  1. październik 2020 r. w kwocie ……………………..…………… złotych (słownie: …………………………………………………………………………………………………………..……………)
  2. listopad 2020 r. w kwocie ……………………..…………… złotych (słownie: …………………………………………………………………………………………………………..……………)
  3. grudzień 2020 r. w kwocie ……………………..…………… złotych (słownie: …………………………………………………………………………………………………………..……………)
  4. styczeń 2021 r. w kwocie ……………………..…………… złotych (słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………;
  5. luty 2021 r. w kwocie ……………………..…………… złotych (słownie: …………………………………………………………………………………………………………..……………);
  6. marzec 2021 r. w kwocie ……………………..…………… złotych (słownie: …………………………………………………………………………………………………………..……………);
  7. kwiecień 2021 r. w kwocie ……………………..…………… złotych (słownie: …………………………………………………………………………………………………………..……………).
  8. maj 2021 r. w kwocie ……………………..…………… złotych (słownie: …………………………………………………………………………………………………………..……………).

 

Zapłaty należy dokonać w terminie ………….. dni od otrzymania przedmiotowego pisma na numer rachunku wskazany w dotychczas wystawianych przeze mnie rachunkach: …………………………………………………………………………………………………………………… .

Jednocześnie informuję, że przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie, sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego, a następnie po uzyskaniu tytułu wykonawczego, do egzekucji komorniczej w celu zaspokojenia należności. Niniejsze będzie wiązało się
z dodatkowymi kosztami związanymi z opłatami sądowymi oraz komorniczymi, a także kosztami
z tytułu zastępstwa procesowego, w przypadku zlecenia prowadzenia sprawy kancelarii prawnej.
Z tych względów oczekuję polubownego zakończenia sprawy.

....................................

(własnoręczny podpis Klienta)

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco.

i icon

Zarzad krajowy OZZL

ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz

mail icon

+48 52 372 08 83

ozzl@ozzl.org.pl