Slide1

Witamy na stronie

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

 

PR

Aktualności

 

Bydgoszcz dnia 13 czerwca 2013 r.

Komunikat dla prasy

Zarząd Krajowy OZZL informuje, że podjął działania mające na celu zmianę części przepisów zawartych w zarządzeniach prezesa NFZ dotyczących wymogów wobec lekarzy wykonujących niektóre świadczenia zdrowotne finansowane przez Fundusz. W ocenie OZZL przepisy te naruszają konstytucyjną zasadę ochrony praw nabytych obywateli (w tym przypadku – lekarzy).

Art. 146 ust.1. pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  upoważnia Prezesa NFZ do określenia warunków wymaganych  od świadczeniodawców, w tym wymagań dotyczących lekarzy. Niestety upoważnienie to jest bardzo ogólne i nie zawiera jakichkolwiek wytycznych dotyczących treści tych warunków, co przesądza - w ocenie OZZL – o niekonstytucyjności w/w przepisu ustawy.  

 Niezależnie jednak od tego, prezes NFZ przy określaniu tych wymogów - co czyni wydając odpowiednie zarządzenia - musi przestrzegać zasad państwa prawnego, w tym zasadę ochrony praw nabytych. Tymczasem prezes NFZ naruszył tę zasadę – w ten sposób, że do udzielania niektórych świadczeń dopuścił tylko część lekarzy mających kwalifikacje do ich wykonywania - tych, którzy te kwalifikacje nabyli i je udokumentowali w trybie wskazanym przez prezesa NFZ. Niedopuszczeni zostali lekarze, którzy mają kwalifikacje do wykonywania powyższych badań, ale w momencie, gdy je nabywali obowiązywały inne procedury szkolenia i inne formy udokumentowania umiejętności niż zawarte w Zarządzeniu.  Taki fakt ma miejsce - przykładowo - w odniesieniu do lekarzy wykonujących  badanie endoskopowe układu pokarmowego w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). 

W ocenie OZZL, prezes NFZ przy określaniu wymogów, jakie powinni spełnić lekarza udzielający określonych świadczeń powinien kierować się ogólną zasadą, że umiejętności lekarskie nabyte przed dniem wejścia w życie określonego zarządzenia prezesa NFZ i udokumentowane w sposób, który wówczas funkcjonował – są przez NFZ uznawane. 

Wobec powyższego, ZK OZZL zwrócił się do:

-  Prezes NFZ Agnieszki Pachciarz z wnioskiem o dokonanie odpowiednich zmian w przepisach określających wymogi wobec lekarzy, aby powyższa zasada była przestrzegana,

- Ministra Zdrowia aby – w ramach nadzoru prowadzonego nad działalnością prezesa NFZ – spowodował on wprowadzenie koniecznych zmian w zarządzeniach prezesa NFZ,

- Rzecznika Praw Obywatelskich  aby Rzecznik wystąpił z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie, że art. 146 ust.1. pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, upoważniający Prezesa NFZ do określenia warunków wymaganych  od świadczeniodawców jest niezgodny z art. 92.ust 1 Konstytucji RP przez to, że nie zawiera szczegółowych wytycznych dotyczących treści tych warunków i pozostawia Prezesowi nadmierną swobodę w ich kształtowaniu.  Powyższe listy są dostępne na stronie internetowej związku.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący zarządu 

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco.

i icon

Zarzad krajowy OZZL

ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz

mail icon

+48 52 372 08 83

ozzl@ozzl.org.pl