W sobotę 28 stycznia w Poznaniu zostało powołane formalnie Porozumienie Organizacji Lekarskich. W jego skład weszły te organizacje i środowiska lekarskie, które nawiązały spontaniczną współpracę w czasie tzw. protestu pieczątkowego, to jest: OZZL, lekarze skupieni wokół portalu internetowego Konsylium 24, którzy utworzyli Stowarzyszenie Lekarzy Praktyków (SLP), Federacja Pracodawców "Porozumienie Zielonogórskie" oraz Polska Federacja Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Spotkanie w/w organizacji odbyło się w gościnnych progach siedziby Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, a otworzył je Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Poznaniu dr Krzysztof Kordel.

Zostało podpisane formalne porozumienie o współpracy między w/w organizacjami (treść porozumienia niżej) oraz uzgodniono wspólne cele, związane z przepisami dotyczącymi wypisywania recept na leki refundaowane. Są one następujące:

1.Zmianę przepisów ustawy refundacyjnej i treści obwieszczeń MZ w sprawie wykazu leków refundowanych - w taki sposób, aby refundacja leków dotyczyła wszystkich wskazań medycznych, a nie tylko zarejestrowanych przez producenta leku,

2. Wykreślenie nowo wprowadzonej zmiany w art. 45 ust. 2 oraz ust. 2a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która nakłada na lekarzy obowiązek określania na recepcie dodatkowych uprawnień pacjenta oraz stopnia refundacji części leków;

3.Wykreślenie - z umów między NFZ a lekarzami - kar dla lekarzy w kwocie "nienaleznej refundacji" za "błędy" przy wypisywaniu recept refundowanych,

4.Wykreślenia parafgrafu 31 ust. 1 z załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 maja 2008r. o ogólnych warunkach umów zawieranych przez NFZ ze świadczeniodawcami. Przepis ten jest podstawą do umieszczenia w tych umowach kar dla świadczeniodawców w kwocie "nienależnej refundacji" za "błędy" popełnione przy wypisywaniu leków refundowanych,

5.Całkowite wyłączenie lekarzy z procesu refundowania leków w Rozporządzeniu MZ w/s recept.

Zgromadzeni wystąpili współnie do Naczelnej Rady Lekarskiej o zwrócenie się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o orzeczenie o niekonstytucyjności trybu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, wystąpli do Ministra Zdrowia z wnioskami w przedmiotowych sprawach oraz prośbą o spotkanie. Zapowiedzieli także opracowanie i upowszechnienie wśród lekarzy własnego wzoru recepty, uwzględniającego oczekiwania lekarzy, farmaceutów i pacjentów oraz rozwiązującego problem weryfikacji uprawnień do refundacji i wskazania poziomu odpłatności.

 

treść porozumienia - tutaj: str.1 , str.2

stanowisko dotyczące najważniejszych najbliższych celów - tutaj

 

list wspólny do Ministra Zdrowia

 

list wspólny do Prezesa NRL

 

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco.

i icon

Zarzad krajowy OZZL

ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz

mail icon

+48 52 372 08 83

ozzl@ozzl.org.pl